Bij de aanschaf van (maatwerk)software wordt vaak veel tijd besteed aan het formuleren van de technische eisen. Maar zeker net zo belangrijk zijn de juridische specificaties. Er zijn veel vragen die u zich zou moeten stellen voor het aangaan van een (vaak moeizamer dan verwacht) implementatietraject bijvoorbeeld:

  • Is een licentie voor u eigenlijk wel voldoende of is het nodig dat het auteursrecht overgedragen wordt?
  • Strookt het door u beoogde gebruik wel met de licentievoorwaarden?
  • Is het bijbehorende onderhoudscontract gekoppeld aan het gebruiksrecht en is dat wel wat u voor ogen hebt?
  • Zijn de (wollig) geformuleerde garantiebepalingen eigenlijk wel hard genoeg?
  • Valt er naar de letter van het contract niet te veel onder ‘meerwerk’ waarvoor extra betaald moet worden?
  • Is de beloofde probleemloze migratie van de oude naar de nieuwe software wel goed vastgelegd?
  • Heeft de leverancier zich met betrekking tot de einddatum voor meer verbonden dan slechts een prestatieverbintenis?
  • Mag de leverancier de op uw kosten ontwikkelde software ook aan uw concurrent in licentie geven?
  • Is er iets geregeld met betrekking tot de broncode (in het geval dat de leverancier failliet gaat of wanneer u deze nodig hebt voor interoperatibiliteit met andere software, voor een effectief gebruik hiervan of voor het aanbrengen van verbeteringen)?

Het is raadzaam voordat de overeenkomst wordt aangegaan eerst juridisch advies in te winnen over deze en andere belangrijke vragen.

Mocht het echter al mis zijn gegaan, dan is van het allergrootste belang dat tijdig juridisch advies ingewonnen wordt. Wij zien bijvoorbeeld vaak dat klachten niet goed vastgelegd worden en dat van de zijde van de leverancier keurige voortgangsrapportages beschikbaar zijn waaruit uw klachten onvoldoende naar voren komen. Bovendien ontbreekt vaak een juridisch correcte ingebrekestelling. Dit kan grote problemen opleveren in een eventuele procedure. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij dit soort projecten om ervoor te zorgen dat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd en zo nodig voeren wij vervolgens voor u een procedure bij de rechter, een arbitrageprocedure – bijvoorbeeld bij het SGOA – of ondersteunen u bij een mediationtraject.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.